Horstbos Advies

Voor Kinderopvang, Welzijn & vrijwilligerswerk en Basisonderwijs!

 

 

 

 kinderopvang

 

welzijn en vrijwilligerswerk

 

basisonderwijs

 

 

 

home

 

 

Vraag of reactie

Vrijwilligers in het basisonderwijs ? / !

 

Artikel 44 van de Wet Primair Onderwijs luidt:

"Het bevoegd gezag stelt de ouders van de leerlingen in de gelegenheid ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs te verrichten.
De ouders zijn daarbij gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directeur en het overige onderwijzend personeel, die verantwoordelijk blijven voor de gang van zaken."

 Nu de uitvoering nog...

 

Schets van mogelijkheden die Horstbos Advies u geeft.

NB:     Onder vrijwilligers versta ik zowel ouders van leerlingen die actief zijn op en om school, als niet-ouders die actief zijn.

 

Vormmogelijkheden:

Het onderwerp op de kaart zetten door het houden van een kort betoog / inleiding van ongeveer 15 minuten, gevolgd door een gesprek / discussie. De school kan afsluitend eventueel besluiten het onderwerp later verder uit te werken, al dan niet begeleid door Horstbos Advies.

Cursus vrijwilligersbeleid van 1 dagdeel.

Onderzoek(je) onder nu actieve vrijwilligers en / of niet actieven naar motieven en tevredenheid.

Uitwerken resultaten cursus / eigen inspanning school in beleidsplan / actiepunten.

Traject van al bovenstaande zaken.

 

Inhoudelijke onderdelen:

Wat is vrijwilligerswerk (types VW-organisaties, types vrijwilligers)

Vrijwilligers als prosumenten.

Wat zijn de overeenkomsten / verschillen met het begrip ‘educatief partnerschap’

- Het versterkt elkaar in hoge mate: ouders die als vrijwilliger betrokken zijn bij de school, zullen zich ook eerder educatief partner voelen, én omgekeerd! (dus: educatief partnerschap maakt de kans op meer en betere vrijwilligersinzet groter.)

- Het versterkt elkaar, overlapt elkaar deels, maar het één sluit het ander zeker niet uit! Beide zaken zijn los van elkaar, maar ook heel goed samen uit te voeren!

Is school een vrijwilligersorganisatie?

"Nut" van vrijwilligers.

- organisatorische meerwaarde (tijdwinst / financiële winst)

- pedagogische meerwaarde (hogere leeropbrengst bij leerlingen)

- sociale meerwaarde (‘band’ ouders en school sterker, eventueel band tussen buurt en school)

- eventueel ook: halen we nu ‘maximaal rendement’?

"Last" en risico’s van vrijwilligers

Hoe is werven van vrijwilligers effectief (investering, kwantiteit, kwaliteit). Eventueel ook effectief communiceren / PR

Begeleiden van vrijwilligers (gericht op hogere ‘opbrengst’ / gericht op motivatie van vrijwilligers)

Ontslag van vrijwilligers?

Verschillen per klas, of schoolbreed beleid?

Conclusies, aanbevelingen en actiepunten.

 

Werkvormen, mogelijkheden:

Eén voorbeeld wordt uitgewerkt en (al dan niet in subgroepen) uitgewerkt:

"Een ouder wordt ingezet om AVI-toetsen af te nemen."

Is dit niet iets wat zo de kern van het onderwijs raakt dat een onderwijzer dit moet doen?

Als de testresultaten van de ouder significant afwijken van die van andere testers, moet de ouder dan ‘ontslagen’ worden?

Krijgt de ouder geen inzicht in privacygevoelige informatie van andere leerlingen?

Wat zegt de ouder tegen andere ouders?

 

Stille wand discussie met op elke flap een stelling, bijvoorbeeld:

Ouders moeten zo min mogelijk onderwijsinhoudelijk worden ingezet als vrijwilligers.

Vrijwilligersbeleid is onzin: ouders willen toch het beste voor hun kind en doen dus zoveel mogelijk mee als de school dat vraagt.

Vrijwilligerswerk moet vooral ook leuk zijn voor de ouder.

Een vrijwilliger moet nooit / altijd zijn eigen kind begeleiden.

Mensen uit de buurt zouden meer als vrijwilligers ingezet moeten worden.

Aan vrijwilligers kan je geen kwaliteitseisen stellen.

Door vrijwilligers op te leiden haal je meer (onderwijs) rendement.

Als een groep 3 veel leesouders/ -vrijwilligers heeft, is dat in groep 4 nog zichtbaar door een gemiddeld AVI-niveau wat ongeveer één niveau hoger is.

 

Mondelinge inleiding, naar keuze genuanceerd,of juist prikkelend.

 

 

 

 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen verzenden aan info@horstbos.nl